АКТИВНОСТИ

ВАСKРШЊЕ АKТИВНОСТИ У НАШОЈ УСТАНОВИ

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА АКТИВНОСТИ

Конкурс за пријем деце у предшколску установу „Слава Ковић“ у Богатићу за радну 2021/2022. годину

Предшколска установа

„Слава Ковић“

БОГАТИЋ

ул.Јанка Веселиновића бр.3

тел:015 -7786236, 7786881

email: pu.slavakovic@gmail.com

ПИБ: 101441203

МБ:07121466

Број: 516

Датум:28.04.2021.године

На основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу ( „Сл гласник РС број 44/2011 ),  члана 136. Статута Предшколске установе „Слава Ковић“ Богатић број 908 од 07.08.2019. године и Правилника о критеријумима за пријем деце у целодневни и полудневни боравак у Предшколској установи „Слава Ковић“ Богатић, Предшколска установа „Слава Ковић“ Богатић расписује:

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “  У БОГАТИЋУ  ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

I

Предшколска установа ''Слава Ковић  ''  у Богатићу  расписује Конкурс за пријем деце  у Установу за радну 2021/2022. годину  ЗА ДЕЦУ КОЈА СЕ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ.

II 
У Предшколску установу примаjу сe деца: 
- у  јаслене и старију васпитну групу целодневног боравка (боравак  9 сати)
- у групе полудневног боравка (у трајању од 6 сати) у Богатићу, Бадовинцима, Узвећу, Бановом Пољу  и Белотићу.


III 

Предшколска установа расписује Конкурс према својим просторно-техничким могућностима, у складу са Законом. 

 

Пријаве за упис  деце могу се подносити за расписана  слободна места  у објекту  од 05.05.2021. године, закључно са 19.05.2021. године електронским путем, преко портала еУправе, путем услуге еВртић.

Дана 05.05.2021. године ће бити пуштена у рад пријава деце у ПУ“Слава Ковић“ Богатић и родитељи ће тек тада моћи да пријаве своје дете преко услуге еВртић.

IV 
Пријем деце  се врши  путем бодовања и рангирања. 

Рангирање подразумева, на основу критеријума и услова из Конкурса, означавање примљене и одбијене деце. 


Првенство при упису деце на слободна места у Установи, имају деца из друштвено осетљивих група , према следећим критеријумима: 

1. деца жртве насиља у породици 
2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања 
3. деца самохраних родитеља 
4. деца из социјално нестимулативних средина 
5. деца са сметњама у психофизичком развоју 
6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју 
7. деца тешко оболелих родитеља 
8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица 
9. деца предложена од стране Центра за социјални рад 
10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој .

Имајући у виду да лица која су носиоци Картице погодности „Наш херој“, тренутно чине групу лица која су суштински у неповољном положају, а у циљу реализације Закључка Владе РС ( „Сл. гласник РС“ број 146 од 04. децембра 2020. ) предвиђено је омогућавање одговарајућих погодности и приоритета, као што је доступност предшколских установа носиоцима Картице погодности „Наш херој „.

Затим:

 • деца запослених родитеља и редовних студената,
 • деца регистрованих пољопривредних произвођача,
 • деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици,
 • деца чија су браћа и сестре уписани у исту предшколску установу,
 • остала деца.

VI 
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи  начин: 

 1. 40 бодова:
 • Деца жртве насиља у породици,
 • Деца из породица која користе неки облика социјалне заштите и деца без родитељског старања,
 • Деца самохраних родитеља ,
 • Деца из социјално нестимулативних средина,
 • Деца са сметњама у психофизичком развоју,
 • Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,
 • Деца тешко оболелих родитеља ,
 • Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,
 • Деце предложена од стране центра за социјални рад ,
 • Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно деца родитеља који су носиоци Картице погодности  „Наш херој „
 • Дете чија оба родитеља раде,
 • Дете чија оба родитеља су редовни студенти,
 • Дете чија су оба родитеља регистровани пољопривредни произвођачи

 

( aли,  уколико је само један родитељ запослен, или је само један родитељ студент, или само један родитељ регистрован пољопривредни произвођач -20 бодова) ;

2. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици - 30 бодова ;

3. Деца чија су браћа или сестре уписани у Установу(али да у моменту подношења пријаве нису у припремној предшколској групи), двоје или више деце  из исте породице (уже породице)  учествује на конкурсу - 10 бодова .

4. Приоритетна група у рангирању са истим бројем бодава је дете корисник дечијег додатка.

VII 
У случаjу када и након тога двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, приоритет при приjему утврђуjе се применом следећих критеријума, по следећем редоследу: 

1) више место деце са истим бројем бодова заузима дете које у свом збиру има одредницу вишег нивоа/приоритета,


2) дете које живи у заједници са већим бројем предшколске, односно малолетне деце. 

Ако су и по претходном критеријуму за утврђивање редоследа на ранг листи целодневног и полудневног боравка деца у потпуно идентичној ситуацији, као последњи критеријум рангирања послужиће азбучни редослед слова у презимену, односно имену оца детета.
 

VIII 
Приjаве на Конкурс подносе се електронским путем, путем услуге еВртић.

Документа која се прилажу уз захтев за упис деце за радну 2021/2022 годину:

При пријави детета еУправа препознаје и ПУ“Слава Ковић“ Богатић сама прибавља следеће документа:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;

 1. Документа којима се доказује радно – правни статус родитеља/законског заступника;

 

 1. Потврду о пребивалишту детета.

Остала додатна документанеопходно је скенирана послати на мејл адресу Установеpuslavakovic@gmail.com.и то:

1.За пољопривреднике: потврда или решење о активном статусу пољопривредног газдинства.

2.За студенте :потврда о студирању за текућу годину.

3. За децу из породица која користе неки облик социјалне заштите и кориснике права на новчану социјалну помоћ: важеће решење Центра за социјални рад ооставареном праву на социјалну помоћ или неком другом праву;

4. За дете без родитељског старања: важеће  решење надлежног Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу;

5. За дете са сметњама у психофизичком развоју: мишљење Интерресорне комисије  или  мишљење стручњака СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ државних установа;

6. За треће и свако наредно дете после трећег у породици: изјава подносиоца захтева о постојању заједничког домаћинства оверена код нотара или извод из матичне књиге рођених за сву децу( само уколико се овај податак не буде могао прибавити службеним путем преко еУправе – у ситуацији када  сва деца у породици немају заједничке родитеље)

7. За дете корисника дечијег додатка:важеће решење општинске  управе општине Богатић  о признатом праву на дечији додатак ;

8. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу уколико иста постоји. 

9.За децу тешко оболелих родитеља:Решење о инвалидности родитеља или медицинска документација о болести родитеља/другог законског  заступника детета ;

10. За самохране родитеље- одговарајући доказ да је дете дете самохраног родитеља .

11.За децу из породица у којима је тешко оболело дете: одговарајући доказ и медицинска документација надлежне здравствене установе о болести детета у породици.

12. За децу из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно деца родитеља који су носиоци Картице погодности  „Наш херој „: Копија картице као доказ да је лице носилац Картице погодноси „Наш херој“.

 

Услов за доставу допуне документације на мејл адресу установе је деловодни број који сте добили након обраде захева од ПУ „Слава Ковић“ Богатић.

Додатна документација се шаље скениранана мејл puslavakovic@gmail.com.

Наслов мејл поруке неопходно је да буде „Допуна документације“ и да се наведе деловодни број захтева који сте добили при пријављивању детета путем услуге еВртић.

У тексту мејла навести:

-име и презиме подносиоца захтева,

-име, презиме и матични број детета,

-назив групе у коју је дете конкурисало  и

-таксативно навести коју скенирану документацију достављате  у прилогу мејла.

Уколико родитељ, односно законски заступник детета, није у могућности да поднесе захтев путем електронске услуге, потребно је да преузме ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА са сајта Установе и исти попуњен и потписан достави заједно са додатном документацијом, уколико за то постоји потреба, на адресу електронске поште ПУ“Слава Ковић“ Богатић puslavakovic@gmail.com.

Непотпуне пријаве  или пријаве са неадекватном документацијом биће бодоване у складу са наведеним критеријумима и достављеном документацијом до 19.05.2021. године.


IX 
Након извршеног бодовања Комисија сачињава листу примљене и одбијене децеи истиче је на огласној табли  и сајту  Установе. Листа примљене и одбијене деце ће бити истакнута 02.06.2021.године .

X
Уколико није задовољан одлуком Комисије, родитељ, односно други законски заступник детета, може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса,  поднети жалбудиректоруПредшколске установе.

XI

Са родитељем, односно другим законским заступником детета са ранг листе примљене деце Установа ће закључити  Уговор о боравку детета у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићу.

О року у коме ће бити закључење уговора родитељи ће бити накнадно обавештени путем огласне табле и сајта Установе.

Уколико родитељ, односно други законски заступник у остављеном року не потпише уговор, или установу не обавести о разлозима због којих није у могућности да уговор потпише у остављеном року, сматраће се да је одустао од уписа детета у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићу.


Потврду Дома здравља и потврду о ванкцинацији детета родитељи су дужни да доставе Установи у тренутку закључења уговора, а најкасније 01.09.2021. године,када дете крене у вртић.

РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ КОЈА СУ УПИСАНА У ВРТИЋ  НЕ УЧЕСТВУЈУ У НАВЕДЕНОМ КОНКУРСУ, ВЕЋ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОБНОВЕ  УГОВОРЕ О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА СА УСТАНОВОМ  У 2021/2022. ГОДИНИ.

 

Прилог овог текста чини:

 

УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У РАДНОЈ 2021/2022 ГОДИНИ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СЛАВА КОВИЋ „БОГАТИЋ ВРШИ УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У РАДНОЈ 2021/2022 ГОДИНИ

УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА СВУ ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 01.03.2015. ГОДИНЕ ДО 28.02.2016. ГОДИНЕ.

УПИС ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ ОД 01.04.2021. ГОДИНЕТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ, ПО  МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ДЕТЕТА, У ПЕРИОДУ ОД 09 ДО 13 ЧАСОВА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА, НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА СЛЕДЕЋИХ ВАСПИТАЧА:

 1. БОГАТИЋ – ВЕСНА ТАДИЋ  063/8587857
 2. БАДОВИНЦИ – ДРАГАНА ЦВЕЈИЋ  065/8063732
 3. КЛЕЊЕ – МАРТИНОВИЋ ВЕРА 064/2195671
 4. ОЧАГЕ – СЊЕЖАНА ТОДИЋ  064/2882454
 5. ЦРНОБАРСКИ САЛАШ – ПАВЛОВИЋ ЂУРЂИЦА 061/6650300
 6. ДУБЉЕ – ЈЕЛЕНА МАШИЋ 062/9634734
 7. БЕЛОТИЋ – МАРИЈА АЛЕКСИЋ 065/5334510
 8. УЗВЕЋЕ – СЛАВИЦА ГЕМОВИЋ 062/8063692
 9. МЕТКОВИЋ – ЗЛАТИЈА БИРТАШИЋ 064/5814337
 10. ГЛУШЦИ – НАТАША СТАНИЋ 062/8846489
 11. ЦРНА БАРА– ЈЕЛЕНА МИЈАИЛОВИЋ 066/115124
 12. СОВЉАК, ГЛОГОВАЦ – ЉУБИНКА РИСТИВОЈЕВИЋ 063/360122
 13. БАНОВО ПОЉЕ – БИЉАНА СТАНКОВИЋ 062/8063663

ПРИ ПРИЈАВЉИВАЊУ НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ДАТЕ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ДЕТЕТУ:

 1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТА, МЕСТО РОЂЕЊА, АДРЕСУ И МАТИЧНИ БРОЈ;
 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОБА РОДИТЕЉА И БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА.

РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ КОЈА ВЕЋ ИДУ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ ВАСПИТАЧИМА И ИЗЈАСНЕ ДА ЛИ ДЕЦА ОСТАЈУ У ЦЕЛОДНЕВНОМ БОРАВКУ ИЛИ ОД СЕПТЕМБРА ПРЕЛАЗЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ЧЕТВОРОЧАСОВНОМ ТРАЈАЊУ.

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ СЛАВА КОВИЋ“ БОГАТИЋ

ул.Јанка Веселиновића бр.3

тел:015 -7786236, 7786881

emailpuslavakovic@gmail.com

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ (деце која похађају нашу Установу, као и ДЕЦЕ КОЈА НЕ ПОХАЂАЈУ  И КОЈА СУ ИЗ СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА)

Поштовани родитељи,

Центар за интерактивну педагогију - ЦИП у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ - ом је креирао три брошуре за вас.

Оне представљају вид подршке породици у остваривању васпитне функције, као и психосоцијалну подршку у актуелним условима када се сви суочавамо са животним изазовима.

Брошуре се односе на следеће теме:

Сада вам представљамо прву брошуру. Препоручујемо да се упознате са садржајем брошуре у циљу унапређивања родитељских компетенција, као и успостављања квалитетнијих односа са својим дететом. 

Уз брошуру  је достављен и онлајн Упитник >>> . Молимо вас да одговорите на питања из Упитника >>>, који се директно прослеђује ЦИП- у.

Наравно, за сва додатна питања, савете и недоумице на располагању су вам васпитачи и педагог Установе.

Друга брошура и Упитник >>>  ће  вам бити доступне  у априлу месецу (почетком  месеца) 

Трећа брошура и Упитник >>>  ће  вам бити доступне  у априлу месецу (крајем  месеца) 

Надамо се да ћа вам садржаји брошуре бити од користи за родитељску улогу у актуелној ситуацији.

Срдачан поздрав и добро здравље!

Васпитно особље Установе

 

Обавештење Владе Републике Србије

Исказивање интересовања запослених за вакцинацију против COVID-19.

 

ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА - Пријава за вакцинацију

Поштовани,

Влада Републике Србије, Кабинет председника Владе је доставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја обавештење да сви запослени из установа и институција које су у надлежности Министарства, а који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19, пријаву треба да учине попуњавањем упитника на порталу еУправа (www.euprava.gov.rs).

С поштовањем,
Др Зорица Јоцић, руководилац Школске управе Ваљево

Република Србија
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Школска управа Ваљево
Карађорђева 31, први спрат, канцеларија 8а
Телефон: 014/226-602

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

Предшколска установа „Слава Ковић“ у Богатићу реализовала је програм Дечије недеље у периоду од 5. до 9. октобра 2020. године. Под слоганом „Подељена срећа два пута је већа“ овогодишње активности су реализоване у свих 35 група.

С обзиром на тренутну ситуацију која диктира сам начин живота другачији од оног на који смо навикли, планирање и реализација активности са децом усклађена је са препорукама по којима се већ дужи временски период реализује непосредан васпитно-образовни рад. У години сарадње и солидарности акценат смо ставили на унапређивање сарадње са друштвеним субјектима у локалној заједници и кроз заједничку подршку.

Кроз усмерене активности и радионице за подстицање дечијег самопоштовања, уз активно учешће родитеља, деци смо обезбедили услове да се упознају са својим правима.

Како бисмо подстакли здраве стилове живота и деци на занимљив начин приближили значај спорта и физичких активности за правилан раст и развој, као и здравље уопште, организовали смо прикладне физичке активности кроз дружење са јога инструктором.

У оквиру програма Дечије недеље организоване су активности којима се указује на важност животне средине, одговорност и потребу за чувањем природе.

У сарадњи са представницима Еколошко едукативног центра Мачве , ЈКП Богатић, Расадника „Гавриловић“, као и представницима локалне самоуправе Општине Богатић, организована је акција сађења садница листопадног и зимзеленог дрвећа и цвећа у дворишту централног објекта у Богатићу.

Деца старије и припремних предшколских група из Богатића, у улози малих еколога, својим активностима приликом ове акције дала су допринос очувању природе и њеном унапређивању због своје лепоте, корисности и незаменљивости. Преко беџева су послали и еколошке поруке : „Не ломи дрвету гране- нека ће птица ту да стане“ и „Не бацај смеће- повредићеш дрвеће и цвеће!“

Представници Еколошко едукативног центра Мачве су кроз презентацију „Дрво је извор живота“ подсетили децу колико је важно и значајно то што дрвеће пружа људима и животињама и, уопште, целој планети.

Ово је почетак сарадње, која ће кроз заједнички пројекат бити настављена у наредном периоду.

Предшколски узраст, као златно доба дечијег стваралаштва, прилика је за подстицање и изражавање креативности кроз ликовне активности, уважавајући и поштујући сам процес настајања продуката. Како бисмо показали како деца стварају и како овај свет доживљавају, дечије радове, појединачне или групне поставили смо у излозима објеката у локалној заједници.

Како бисмо указали на значај образовања за будућност сваког детета, уприличили смо деци посету успешних професионалаца. Посета сликара- ликовног педагога омогућила је упознавање са животом неких сликара (Леонардо да Винчи, Милић од Мачве,...), њиховим делима, самим процесом стварања уметничких дела, прибором који сликар користи у свом раду, као и како се постаје сликар.

Дружење са уметничким руководиоцем Народног оркестра фолклорног ансамбла Културно-образовног центра, уз звуке хармонике, подстакло је децу на заједничку игру и песму.

У свим васпитним групама реализоване су пригодне активности попут наведених, уважавајући специфичности локалне заједнице у којој се групе налазе и субјекте са којима се традиционално остварује сарадња. Радо прихваћена манифестација- дечији маскенбал, реализована је у већини васпитних група. Родитељи су својом креативношћу и посвећеношћу употпунили лепоту дечијих костима, али је сама манифестација протекла без присуства родитеља и других представника, наше верне публике приликом ових активности.

Настављена је и хуманитарна акција „Чепом до осмеха“ ( у коју је наша Установа укључена од 2017. године), у оквиру које се, прикупљањем пластичних чепова, обезбеђују помагала за децу са инвалидитетом. Прикупљена су и испоручена четири пакета чепова и срећни смо да ћемо дати свој допринос осмеху некога детета.

На овај начин, и ове радне године, Предшколскла установа „Слава Ковић“ је реализовала програм у току недеље посвећене деци.

Сваки дан и недеља у Установи посвећени су деци и стварању што бољих услова да расту срећна, једнака и безбрижна. Јер, за децу је добро само оно што је најбоље.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈАВНА НАБАВКА)

 

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gmail.com

Исказивање интересовање за вакцинисање против COVID-19
Нова услуга, Е-вртић, пријавите своје дете за упис у вртић онлајн
Недељни јеловник

Предшколска установа