АКТИВНОСТИ

Листа примљене деце на основу Конкурса и Образложење

Листа примљене деце сачињена је на основу Конкурсом објављених могућности за пријем деце у васпитне групе. Рангирање је извршено према броју бодова , а на основу приложене неопходне и важеће документације.

Сачињене су три листе:

  • 1. Листа примљене деце -деца примљена на расписана слободна места
  • 2. Листа деце која нису примљена-листа деце чији су се родитељи јавили на Конкурс на расписана слободна места , али због недовољног просторног капацитета Установа није у могућности да задовољи потребе свих родитеља за уписом деце у жељену групу.
  • 3. Листа поднетих захтева за нерасписана места- обухвата ранг листу деце чији су родитељи поднели захтеве са пратећом документацијом на места у јасленим и васпитним групама у којима није могуће извршити пријем деце због попуњених места .У Конкурсу нису оглашене могућности у погледу броја деце ових узрасних категорија управо из тих разлога.

Родитељи примљене деце по Конкурсу у обавези су да се јаве у Установу (секретару ) у периоду од 16.7.2018. до 30.7.2018. године ради потписивања Уговора о коришћењу услуга. Уколико се родитељ не појави у предвиђеном року , сматраће се да одустаје од уписа детета и на слободно место ће бити примљено следеће дете по редоследу на ранг листи.
Такође, деца чији родитељи редовно не измирују обавезе према Установи ће бити исписана из вртића, а на њихово место бити примљена деца са листе чекања.

Комисија која је, на основу Правилника о критеријумима за пријем деце у целодневни и полудневни боравак у ПУ “Слава Ковић“ Богатић размотрила, бодовала и рангирала захтеве родитеља:

  • 1.Мирјана Савкић
  • 2.Верица Зорбић
  • 3.Љиљана Берић
  • 4. Славојка Томић
  • 5.Снежана Мартић

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

Предшколска установа „Слава Ковић“ БОГАТИЋ ул.Јанка Веселиновића бр.3, тел:015 -7786236, 7786881, email: pu.slavakovic@gmail.com

ПИБ: 101441205    МБ:07121466    Број: __________________

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “  У БОГАТИЋУ  ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

Предшколска установа ''Слава Ковић  ''  у Богатићу  расписује Конкурс за пријем деце  у Установу за радну 2018/2019. годину  ЗА ДЕЦУ КОЈА СЕ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ.

- у  јаслене групе целодневног боравка
- у групе  полудневни боравка (у трајању од 6 сати)
у Богатићу, Бадовинцима, Глушцима  и Бановом Пољу.
 

КОНКУРС У ЦЕЛОСТИ И ЗАХТЕВ ЗА УПИС МОГУ СЕ ВИДЕТИ И ПРЕУЗЕТИ НА ОВОЈ СТРАНИЦИ, путем линка-испод овог текста

ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ на основу Конкурсa и ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ сачињена је на основу Конкурсом објављених могућности за пријем деце у васпитне групе .

Рангирање је извршено према броју бодова , а на основу приложене неопходне и важеће документације.

У млађу јаслену групу примљено је 25 деце ( сва деца чији су родитељи конкурисали).

С обзиром да су међу примљеном децом и деца која у септембру месецу 2017. неће напунити годину дана ( што је неопходно за полазак у јаслице)  листа примљене деце је проширена и на њихово место је омогућен полазак деци старијег јасленог узраста.

До септембра месеца 2017. године постоји могућност да листа примљене деце буде проширена уколико се створе услови (  деца, чији родитељи редовно не измирују обавезе према Установи ће бити исписана из вртића, а на њихово место бити примљена деца са листе одбијене деце, односно листе чекања.)

Родитељи примљене деце по Конкурсу у обавези су да се јаве у Установу у периоду од 15.6.2017. до 30.6.2017. године ради потписивања Уговора о коришћењу услуга. Уколико се родитељ не појави у предвиђеном року  , сматраће се да одустаје од уписа детета.

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2017 ГОДИНУ /2018

Предшколска установа „Слава Ковић“ БОГАТИЋ, ул.Јанка Веселиновића бр.3, 

тел:015 -7786236, 7786881,  email: pu.slavakovic@gmail.com   ПИБ: 101441205     МБ:07121466

ПРЕДМЕТ:  

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “  У БОГАТИЋУ  ЗА РАДНУ 2017 ГОДИНУ /2018.

I

Предшколска установа ''Слава Ковић  ''  у Богатићу  расписује Конкурс за пријем деце  у Установу за радну 2017/2018. годину  ЗА ДЕЦУ КОЈА СЕ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ.
II 
У Предшколску установу примаjу сe деца: 
- у  јаслене групе целодневног боравка
- у групе  полудневни боравка  у трајању од 6 сати
 у Богатићу, Бадовинцима, Глушцима  и Бановом Пољу.

III 
Предшколска установа расписује Конкурс према својим  просторно-техничким могућностима, у складу са Законом. 
Преглед  укупног броја деце која могу бити уписана у одређене групе  саставни је део овог Конкурса. 

IV 
Пријем деце  се врши  путем бодовања и рангирања. 
Рангирање подразумева, на основу критеријума и услова из Конкурса, означавање примљене и одбијене деце. 


Првенство при упису деце на слободна места у Установи, имају деца из осетљивих група , према следећим критеријумима: 

1. деца жртве насиља у породици 
2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања 
3. деца самохраних родитеља 
4. деца из социјално нестимулативних средина 
5. деца са сметњама у психофизичком развоју 
6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју 
7. деца тешко оболелих родитеља 
8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица 
9. деца предложена од стране Центра за социјални рад 
10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој 
.

VI 
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи   начин: 
1. Деца запослених родитеља , редовних студената и деца из осетљивих група (  са сметњама у развоју,  деца самохраних родитеља, деца у  хранитељским породицама,  деца корисници социјалне помоћи, деца тешко оболелих родитеља или инвалида) ) -  40 бодова( с тим што,  уколико је само један родитељ запослен или је само један родитељ студент -20 бодова) ;


2. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици - 30 бодова ;


3. Деца чија су браћа или сестре уписани у Установу, двоје или више деце  из исте породице учествује на конкурсу - 10 бодова .

VII 
У случаjу када двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, приоритет при приjему утврђуjе се применом следећих критеријума, по следећем редоследу: 
1) деца запослених родитеља 
2) према већем броју деце у породици 

VIII 
Приjаве на Конкурс, са потпуном документацијом, подносе се

Предшколској установи у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, у ул. Јанка Веселиновића бр.3,  Богатић , сваког радног дана од  10:00-13:00 часова . 

Пријаве за упис деце у групе полудневног боравка могу се предати и васпитачу групе у наведеном року.

Уз приjаву за пријем деце прилажу се одговарајући документи: 


1. Извод из матичне књиге рођених за дете које први пут конкурише;


2. За запослене родитеље потврда установе/организације,  односно послодавца -да су у радном односу, као и потврда за родитеље који су редовни студенти ;


3. За дете корисника права на новчану социјалну помоћ: потврда о пребивалишту детета и  важеће  решење Центра за социјални рад о новчаној помоћи ;


4. За дете без родитељског старања: потврда о пребивалишту детета  и важеће  решење надлежног Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу;

 
5. За дете са сметњама у развоју: потврда о пребивалишту, мишљење Интерресорне комисије  или  мишљење стручњака СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ државних   установа;

 

6. За треће и свако наредно дете после трећег у породици: изјава подносиоца захтева о постојању заједничког домаћинства оверена у општинској  управи ;


7. За дете корисника дечијег додатка: потврда о пребивалишту за дете  и  важеће решење општинске  управе Богатић  о признатом праву на дечији додатак ;


8. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу уколико иста постоји. 


9. Решење о инвалидности родитеља или медицинска документација о болести родитеља ;


10. Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља .


Непотпуне пријаве  или пријаве са неадекватном документацијом биће бодоване према у складу са наведеним критеријумима.

IX 
Након извршеног бодовања Комисија сачињава листу примљене и одбијене деце  и истиче је на огласној табли  и сајту  Установе . Листа примљене и одбијене деце ће бити истакнута  25.5. 2017.године .

X
Родитељ, уколико није задовољан ,  може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса,  поднети жалбу Предшколској установи.


Родитељ који уписује дете у ПУ ''Слава Ковић“ дужан је да за дете примљено на Конкурсуу року од 15 дана од дана  објављивања списка примљене деце, потпише Уговор о пружању услуга.

Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга , сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу .


Захтев за упис детета у ПУ „Слава Ковић “ можете преузети на овој интернет страници: www.vrticbogatic.edu.rs 

путем линка на крају текста, у одељку Документа - Захтев за упис

или у Установи сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

 

Преглед васпитно-образовних група ПРЕМА БРОЈУ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ :

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

-МЛАЂА ЈАСЛЕНА ГРУПА(1.3.2016.-28.2.2017.)-    24

 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК:

-БОГАТИЋ- (1.3.2012.- 28.2.2015.) - 3

-БАДОВИНЦИ-(1.3.2012.- 28.2.2015.) - 7

-ГЛУШЦИ- (1.3.2012.- 28.2.2015.) -4

-БАНОВО ПОЉЕ- (1.3.2012.- 28.2.2015.) –3

 

 

РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ КОЈА СУ УПИСАНА У ВРТИЋ   НЕ УЧЕСТВУЈУ У НАВЕДЕНОМ КОНКУРСУ, ВЕЋ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОБНОВЕ  УГОВОРЕ О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА СА УСТАНОВОМ  У 2017/2018. ГОДИНИ.

 

УПИС ДЕЦЕ  У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМРЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ДО 13.6.2017. ГОДИНЕ  У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ  ОВАЈ ПРОГРАМ У БОГАТИЋУ И СВИМ ОКОЛНИМ МЕСТИМА  ( КОД ВАСПИТАЧА).

РОДИТЕЉИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА  УПИШУ ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 1.3.2011. ДО 29.2.2012. И ДА ПРИЛИКОМ УПИСА ДОСТАВЕ:

-ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ  И

-ПОТВРДУ О ПРЕБИВАЛИШТУ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

УПИС ДЕЦЕ У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ:

ДО 13.6.2017. ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ОВАЈ ПРОГРАМ У БОГАТИЋУ И СВИМ ОКОЛНИМ МЕСТИМА ( КОД ВАСПИТАЧА).

РОДИТЕЉИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УПИШУ ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 1.3.2011. ДО 29.2.2012. И ДА ПРИЛИКОМ УПИСА ДОСТАВЕ:

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И

ПОТВРДУ О ПРЕБИВАЛИШТУ.

ДАН УСТАНОВЕ и ЗАВРШНA ПРИРЕДБA

ДАН УСТАНОВЕ и ЗАВРШНA ПРИРЕДБA

Предшколска установа „Слава Ковић“ у Богатићу, у петак , 29. маја 2015. године организује прославу поводом
ДАНА УСТАНОВЕ и ЗАВРШНУ ПРИРЕДБУ.

Програм свечаности:
15:00 –дочек у централном објекту Установе
16:00 –приредба у сали Културно-образовног центра у Богатићу
18:00 –свечана прослава у ресторану „Милано“ у Богатићу
Уз присуство родитеља, сарадника, представника локалне самоуправе и запослених Установе приредбу ће приредити васпитачи са децом припремних предшколских група , уз подршку директора, стручног сарадника и васпитача целодневног боравка.

 

ДА ЛИ СМО ДОВОЉНО АСЕРТИВНИ?

DA LI SMO DOVOLjNO ASERTIVNI?

Колико смо самопоуздани у комуникацији са другим особама из нашег непосредног окружења? Да ли смо кадри да изнесемо своје мишљење, захтев или став уколико је другачији ? Да ли приликом конфликата у којима се веома често нађемо реагујемо агресивно, или се повлачимо да би избегли непријатности, или можда, ступамо у једну другачију комуникацију у којој се активно заузимамо за себе и своја права, потребе и ставове, а да при том уважавамо и не угрожавамо та иста права, потребе и ставове других. ..

Таква је, управо, асертивна комуникација којом се васпитно особље Предшколске установе „Слава Ковић“ из Богатића бавило током реализовања акредитованог програма „Асертивном комуникацијом до успеха.“

Свакодневно смо сведоци различитих начина реаговања у процесу комуникације.

ПАСИВНО понашање односи се на особе које не исказују своја мишљења и осећања искрено и директно, стално се извињавају другима, попуштају пред захтевима и наредбама других иако се не слажу са њима, осећају се повређено, незадовољно и анксиозно због властитог понашања и допуштају да буду искориштени.

Насупрот пасивном, особе АГРЕСИВНОГ понашања неадекватно исказују осећања и мишљења, стално захтевају, окривљују и наређују другима, не поштују њихова права, одлучују и у своје и у име других, постижу циљеве на рачун других и не преузимају одговорност за своја дела.

АСЕРТИВНО понашање је истинско и директно исказивање осећања и мишљења, борба за своја права уз поштовање права других, одлучивање за себе, високо самопоштовање и прикладна и реална и слика о себи, преузимање иницијативе у међуљудским интеракцијама, као и одговорности за своја дела. Право је сваке особе да се изрази и заузме за себе. Асертивна права, између осталих, подразумевају и право особе да се правда, да се промени и предомисли, да погреши, да нешто не зна, да се некоме не допадне, као и право на сопствену логику....

Презентовани су и типови асертивне комуникације, манипулације, адекватни начини изрицања критике и похвале, примања похвале, као и самопохвале.

Ако узмемо у обзир да 40% успеха и среће у животу зависи од наших емоција, 30% од здравља, 20% од посла којим са бавимо и 10% од друштвеног живота , а да комуникација прожима све наведене сфере, можемо закључити колико се начин и квалитет комуникације може одразити на њих на позитиван или негативан начин. Управо због тога треба мењати себе, јер су технике асертивне комуникације нешто што се може усвојити и примењивати. Не мора да значи да ће асертивни начин комуникације увек бити успешан, али ће донети лично задовољство .

Реализатори овог програма су Весна Узелац, педагог и Смиљана Берар, психолог. Програм је реализован 17. маја 2015. године у просторијама вртића.

Мирјана Савкић, дипломирани педагог

 

Peaлизован програм стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника

Peaлизован програм стручног усаврша

„Аутизам и говорно-језички поремећаји“ –назив је акредитованог програма стручног усавршавања који је реализован 19. априла 2015. године у просторијама Предшколске установе. 

Реализатори програма су:

Игор Бузгановић ,дипломирани дефектолог логопед, реедукатор психомоторике и

Миодраг Николић , дипломирани дефектолог олигофренолог и специјални педагог.

Овај програм је подржао Центар за стручно усавршавање Лесковац.

Основни циљ реализовања овог програма је био

- упознавање  васпитача , медицинских сестара и стручних сарадника  са начинима препознавања поремећаја говора и језика, пажње, понашања и успостављање адекватног приступа чиме би се развили и максимално искористили сви дететови потенцијали, као и

-упознавање са основним карактеристикама аутизма, приступима детету са аутизмом, као и начинима рада са аутистичном децом.

Било је ово једно веома едукативно интерактивно дружење поткрепљено практичним искуствима како  реализатора, тако  и учесника програма .

 

На нивоу Васпитно-образовног већа 19.3.2015.год. су презентоване реализоване активности и пројекти као вид стручног усавршавања на нивоу Установе

Cтручно усавршавањe на нивоу Устано

1. „СКУПОВИ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА“-

васпитачи Лидија Симеуновић и Љиљана Берић (старија васпитна група)

2. „И ПУТОВАЊЕ ОД ХИЉАДУ МИЉА ПОЧИЊЕ ПРВИМ КОРАКОМ“

медицинске сестре Невенка Павић и Славојка Томић (јаслене групе)

3. „ДЕТЕ И ЛОПТА“-

васпитачи Весна Мијатовић и Милица Танасић (мешовите групе полудневног боравка))

4.“ЖИВОТИЊЕ“-

васпитачи Дана Радовановић ,Јелена Новаковић и Гордана Ковић (средња васпитна група )

 

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

Предшколска установа