О НАМА

Непосредан рад

Васпитањем и образовањем се обезбеђује хармоничан физички, умни и социо-емоционални развој, негује комуникација и стваралаштво, деца уводе у културу и припремају за успешно укључивање у друштвену заједницу и школу.

Негом се одржава дечија хигијена и задовољавају потребе  за сном, исхраном и боравком на ваздуху, а интеракцијом у процесу неге доприноси социјализацији и општем развоју детета.

Превентивном здравственом заштитомсе медицинским методама чува здравље деце и спречава јављање болести путем профилаксе и одговарајућим третманом свих фактора који угрожавају дечије здравље.

Исхраномсе, у складу са начелима дијететике и специфичним потребама деце раних узраста обезбеђује довољно квалитетне хране припремљене на одговарајући начин, неопходне за правилан раст и развој.

Дневним одмором и спавањем се негује здрав начин живота деце и подстиче њихов правилан психофизички развој.

Корективним радом са децом која имају сметње у развоју се обезбеђује рано откривање, спречавање и рехабилитација поремећаја или застоја у развоју у складу са начелима инклузивног образовања.

Социјалном заштитомдеце обезбеђује се ублажавање неповољних утицаја на развој разних врста угрожености и ускраћености (економска, културна, недостатка родитељске бриге и старања и сл.) као и приоритет приликом уписа ове деце у установу, односно, друштвене партиципације у трошковима смештаја.

Реализацијом Програма за заштиту деце од насиља, злостављања и занимаривања остварују се превентивне и интервентне активности којима се омогућава заштита права деце.

Континуираним самовредновањем рада Установе  и стручним усавршавањем омогућава се унапређивање квалитета васпитно-образовног рада у Установи.

Предшколским васпитањем и образовањем обезбећује се остваривање права сваког детета да се укључи у институционализован облик васпитно образовног рада, задовољавање развојних потреба деце, потреба породице и друштва. Средина у којој дете живи треба да допринесе унапређивању физичког и менталног здравља и пружи најбоље подстицаје дечјег раста, развоја и учења. Систем васпитања је отворен за све оне који својим утицајем доприносе развоју деце (родитељи, шира и ужа средина).  Рад у овом узрасту доприноси припреми детета за оно што га чека у школи, и уопште касније у животу.

Компензаторска функција предшколског васпитања и образовања доприноси ублажавању социјалних и културних разлика. Предшколско васпитање и образовање кроз одговарајуће програме, поступке, конкретне садржаје и активности омогућава задовољавање индивидуалних потреба децепратећи њихов темпо развоја.

 Предшколски програм  у Установи се остварује у различитом трајању:

  • кроз целодневни боравак- 9 сати дневно,
  • кроз полудневни боравак- 6 сати дневно и
  • кроз четворочасовни боравак у припремном предшколском програму.

Време остваривања предшколског програма прилагођава се школској години, те се остварује од 1. септембра текуће до 31. августа наредне године.

Програм васпитно-образовног рада подразумева :

  • *Програм неге и васпитања деце од 1 до 3 године,
  • *Програм васпитно-образовног рада са децом узраста од 3 до 5,5, година,
  • *Припремни предшколски програм  -са децом од 5,5 до 6,5 година,
  • *Посебне и специјализоване програме,
  • *Пригодне и повремене програме...

Документа

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gmail.com

О НАМА